Revize

              

revize komínů

 normy a vyhlášky ČSN a EN – provádění revizí, kontrol a čištění spalinové cesty

normy

popis

ČSN – 07 0703 Plynové kotelny článek 166

Provádění revizí prostoru kotelen, spořebičů a zařízení včetně kouřové cesty plynového zařízení provádíme 1x/12měsíců.

ČSN – EN 12391 – 1 Komíny – Provádění kovových komínů. Článek 7.2 revize a čištění.

Výkonost a bezpečnost spalinové cesty závisí na řádném a pravidelném provádění kontrol a čištění. Každou revizi je nutno dokumentovat. Spalinovou cestu revidovat min. 1x za rok.

ČSN – 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, kontrola a připojení spotřebičů všech paliv.

Minimální počet revizních kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kapalného kondenzátu včetně provozních revizí je nutno provádět minimálně jednou v kalendářním období.

ČSN-73 4116 Vysoké komíny Ocelové, průmyslové pece a kotelny -článek 85

Podmínkou dlouhé životnosti komínů je jejich dobrá údržba. Nejméně jednou za rok je nutno zkontrolovat stav ochranného pouzdra, těsnost, nátěr ocelové výstroje a dříku, utažení všech šroubů, stav žebříků a funkci uzemnění hromosvodu.

ČSN – 73 4110 Průmyslové Komíny zděné a ČSN 73 4111 Komíny železobetonové. Článek 70.

Revize komína – vnitřní izolační vyzdívky a výstroje vyzdívky musí být provedena vždy při jeho vyřazení z provozu na dobu delší než 6 měsíců,nebo při poruchách, jinak jednou ročně při provozních příležitostech nebo pravidelných odstávkách.

ČSN – EN 13084 – 1 Volně stojící průmyslové komíny – Všeobecné požadavky. Komíny musí být pravidelně kontrolovány reviznim technikem – specialistou. Interval mezi dvěma prohlídkami nesmí být větší než 2 roky. Písemná revizní zpráva má obsahovat doporučení pro údržbu.

Vyhláška Ministerstva vnitra 111 / 81 o kntrole a čištění komína – nahrazuje 73 4201 a Nařízení vlády č. 91 / 2010

Vyhláška 111 / 81 M.V. stanoví kontroly a čištění komínů. Zatímco norma ČSN 73 4201 která ji nahrazuje počet kontrol snižuje ale činnost rozšiřuje o revizi kouřovodů. Tím je revize spalinové cesty komplexní. Tim zvyšuje bezpečnost funkce spalinové cesty i provozu spotřebičů a prostoru kotelny. Platnost vyhlášky končí v roce 2008 a od roku 2009 ji nahrazuje ČSN EN a a Nařízení vlády č. 91 / 2010 a s revizemi 1 x ročně a popsané čištění.

Souhrn ČSN – EN komínových těles do 50 KW nad 50 KW do 5 MGW a nad 5MGW

Souhrnem se dá říci že revize spalinové cesty včetně kontroly prostoru plynového zařízení – kotelny je 1x ročně.

revize el. spotřebičů:

každý spotřebič by měl mít svoje číslo a svojí evidenční kartu, pokud je to revize výchozí, musí se vyrobit, tzn. práce bude obsahovat, optickou kontrolu spotřebičů (uvolněné zástrčky, poškozené přívody, atd. ) změření přívodů (izolační odpory, odpory jednotlivých žil atd.), očíslování každého spotřebiče, výroba evidenčních karet, a případné (pokud bude zájem) opravy zjištěných závad. Samotná revize na všechny spotřebiče bude pak zvláštní papír s kulatým razítkem. Revize se nemusí provádět u těch elektrických spotřebičů u kterých trvá záruční doba, dle zákona minimálně 2 roky. Je ale potřebné tyto spotřebiče i po dobu trvání záruční vést evidenci (evidenční číslo a karta).